Howden, NK-Forsyning og Næstved Kommune er ved at lave et naturplejeprojekt for at fremme biodiversiteten på Ydernæs. Projektet skal skabe levesteder for markfirben, sommerfugle, vilde bier og andre insekter.

Nyt naturplejeprojekt på Ydernæs skal skabe levesteder for markfirben og andre dyr

Naturplejeprojektet på Ydernæs er en del af kommunens indsats for sårbare og sjældne arter og naturtyper.

– Vores insekter og markfirben er i kraftig tilbagegang, da de mangler levesteder. Dette projekt skal være med til at vende denne udvikling, udtaler projektleder, Michael Krogh fra Næstved Kommune.

Markfirben er et sjældent dyr og omfattet af EU’s habitatdirektivs bilag IV. Bilaget indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte.

Firbenet kræver lysåbne, soleksponerede, tørre lokaliteter til fødesøgning og sandede områder til æglægning. Vilde bier og sommerfugle mangler også attraktive levesteder, hvor de kan finde varme, mad og husly.

Muld og græs skiftes ud med grus og sten

Projektarealet strækker sig fra den nye gang- og cykelbro over Gl. Susåarm til Vestre Ringvej på vestsiden af åen. Arealet er ejet af virksomheden Howden og Næstved Kommune.

– Projektet er helt i tråd med kommunens vision om, at vi vil øge biodiversiteten og sikre og forbedre den sårbare og værdifulde natur. At projektet er sket i et tæt samarbejde med en af vores private virksomheder og NK-Forsyning, viser, at vi kan skabe en række synergier, når vi går sammen, udtaler Rune Kristensen, formand for Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget i Næstved Kommune

NK-Forsyning har lagt en stor ledning i jorden langs Gl. Susåarm. Som led i reetableringen af området skal der i den kommende tid ryddes invasiv vegetation og etableres en række grus- og stenbunker til glæde for insekter og markfirben.

– Vi er glade for at kunne bidrage til merværdi både for borgerne og for plante- og dyreliv i området ved at udlægge grus- og stenbunker i stedet for at gennemføre en traditionel reetablering med muld og græs, udtaler formanden for NK-Forsyning, Anders Gjesing.

30 klitter til markfirben og andre dyr

På det cirka. 10.000 m2 store område etableres omkring 30 ”klitter” af varierende højde fra cirka en til tre meter. Klitterne opbygges med en kerne af jord, hvorpå der lægges næringsfattigt grus og sand.

Med tiden vil en række vilde overdrevsplanter etablere sig i det næringsfattige miljø.

Området udmærker sig ved, at det er sydvendt, og at der er læ fra den eksisterende beplantning. Temperaturen vil derfor blive relativ høj til glæde for de mange varmeelskende dyr og planter.

Markfirbenet, som er vekselvarm, benytter de sydvendte skråninger til solbadning og det løse sand og grus til æglægning. Æggene graves ned i sandet, og når de små markfirben kommer frem, skulle der gerne være skjulesteder og mad imellem de vilde planter.

Mange smukke sommerfugle og insekter er også afhængige af varme og af de planter, som er tilknyttet en næringsfattig jordbund.

En række stenbunker skal fungere som overvintringssteder for markfirbenene.

CFO & Site Manager Kenneth Ladefoged Petersen fra Howden, som stiller arealer til rådighed for naturplejeprojektet udtaler:

– At fremme biodiversiteten er helt i tråd med Howdens vision om at tage ansvar for vores omgivelser – både mennesker og miljøet. Ved at deltage i dette projekt kan vi give en hånd til truede dyrearter samt give vores medarbejdere og alle dem, der bruger området, mulighed for at nyde denne specielle del af vandre- og cykelruten Den Grønne Ring og følge med i effekten af tiltaget.

Naturplejeprojekt er gået i gang

Kommunens Center for Miljø og Teknik står for projekteringen i samarbejde med NK-Forsyning, der leverer materialer og maskiner.

Etableringen af det nye naturplejeområde er gået i gang, og det vil nok tage et par uger, inden området er klar til markfirben, bier og sommerfugle.

Den Grønne Ring går igennem området, og der vil blive lavet en lille natursti i det nye landskab, som også vil byde på en række nye picnicmuligheder.

Alle er velkomne til at besøge projektet, mens etableringen er i gang, men hold dig på afstand af de store maskiner.

 

Pressefoto