Nu har mit barn en fremtid. Sådan lyder det fra en af de forældre, der har fået flyttet sit barn fra en specialklasse til en SIAA-klasse på Kobberbakkeskolen. Det nye koncept blev sat i gang i 2017, og er netop blevet evalueret af medarbejdere, forældre og ledelse.

Målet med SIAA-projektet er, at Kobberbakkeskolen rummer flere elever inden for autismespektret i skolens almenklasser, end det har været muligt før projektets start i skoleåret 2017/2018. Det er samtidig et mål, at eleverne opnår størst mulig faglig progression samt udvikling af deres sociale kompetencer.

Projektet er inspireret af Nest programmet, der er udviklet af New York City Department of Education og efterfølgende implementeret i Danmark af folkeskolen Katrinebjergskolen i Aarhus Kommune, der pr. 1. august 2016 har valgt at oprette to Nest-klasser i indskolingen, i overensstemmelse med Nest programmets principper. Desuden bygger projektet på Kobberbakkeskolens egen praksis fra autismeklasser igennem 25 år.

Den ordning er nu blevet grundigt evalueret og viser at børnene med autismespektrumforstyrrelse udvikler sig fagligt, socialt og personligt, og at spejlingen til almenmiljøet er virkningsfuldt for dem. De udvikler sig markant bedre, end hvis de havde været i specialklasser – både socialt og fagligt.
Før SIAA (Struktur, Inklusion, Autisme og Almenforløb) startede i 2017 på Kobberbakkeskolen, gik alle børn med diagnoser indenfor autismespektret i specialklasser sammen. Med SIAA-modellen blev det muligt for nogle af disse børn at gå i et almentilbud med flere børn.

En SIAA-klasse består af 16-18 elever afhængig af klassetrin – heraf 3-4 elever med autismespektrumforstyrrelse. Det er vigtigt, at de andre elever i klassen har gode sociale kompetencer. I forbindelse med den første klassedannelse arbejdede man efter følgende kriterier for de 12 almenelever:

• mødestabile (få fraværsdage og møde til tiden)
• gode sociale kompetencer,
• gode til at lave lektier
• gode til at være deltagende i undervisningen

I en SIAA-klasse er der altid både en lærer og en pædagog til stede.

Spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews
Kobberbakkeskolen evaluerede i september 2019 SIAA-klasserne gennem to spørgeskemaundersøgelser og seks fokusgruppeinterviews med både medarbejdere på skolen og forældre til børn i SIAA-klasser. I evalueringen udtaler nogle af forældrene blandt andet, at:

– Som mor var jeg ret skeptisk i starten, og selv om der har været nogle opstartsproblemer, har jeg fået en datter, som ALTID glæder sig til at gå i skole.
– I SIAA finder min søn den nødvendige ro omkring sig, som giver ham mulighed for at udvikle både sine faglige og sociale kompetencer.

Klaus da Cunha er skoleleder på Kobberbakkeskolen, og han glæder sig over evalueringen af SIAA-klasserne.

– Vores SIAA-klasser var for små fra start, og det var svært at få den optimale klassesammensætning. Nu har vi de rigtige klassestørrelser, og dermed de bedste muligheder for at kvalificere vores tilbud. Vi skal lære af evalueringen og løbende justere således, at det kommer vores børn og unge til gode, og det vil vi gerne i dialog med elever, forældre og medarbejdere om, hvordan vi gør bedst. Der er stadig plads til justeringer, og vi skal rette ind enkelte steder, men jeg er stolt af de dygtige og kompetente medarbejdere vi har på hele Kobberbakkeskolen. Til trods for udfordringer og bump på vejen har de formået at skabe tryghed og læring for vores børn og unge i og uden for SIAA-klasserne. Og så vil jeg gerne sende en stor tak til alle forældrene, der har bakket op om SIAA-klasserne, lyder det fra Klaus da Cunha.

SIAA projektet skal understøtte Kobberbakkeskolens Inklusionsstrategi i forhold til, at færre børn ekskluderes, at der skabes inklusion på nye måder, og at flere elever inkluderes i skolens almentilbud.

Der er i dag otte SIAA-klasser på Kobberbakkeskolen, en i hver årgang fra 0.-8. klasse og fra næste år vil der også være en 9. klasse.

Del på sociale medier