For at forbedre vandmiljøet, har Næstved Kommune siden 2016 været i gang med at undersøge muligheden for at etablere et vådområde langs med Saltø Å. I alt har staten og EU bevilget 52 mio. kr. til projektet.

Det skriver Næstved Kommune til Dit Næstved.

Et nyt vådområde langs nedre Saltø Å er rykket et grønt skridt nærmere virkeligheden.

Med statens vandplaner kom der krav om, at vandmiljøet i hele Danmark skal forbedres, og for Næstved Kommunes vedkommende betyder det blandt andet, at udledningen af kvælstof til Karrebæk fjord skal nedbringes.

“Hele øvelsen går ud på at fjerne nitraten fra markernes drænvand og fra vandløbene, for ude i fjorden gør for meget nitrat skade. Det får algerne til at opblomstre i fjorden, og det er skidt for vandmiljøet.

Vores plan er at gøre arealerne våde med vand fra dræn og vandløb. Ved at gøre arealerne våde, vil nitraten blive omdannet til frit kvælstof, som damper af og op i luften. Luften består i forvejen af 78 % kvælstof, og her gør den ingen skade,” lyder det fra Anja Rasmussen, som er biolog i Næstved Kommune.

Saltø Å Foto: Næstved Kommune

Næstved Kommune er nu nået så langt med projektet, at formen på det nye vådområde er på plads, ligesom Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at projektet kan fortsætte ind i næste fase.

Staten og EU har desuden bevilliget 52 millioner kr. til projektet, som primært skal bruges til køb af erstatningsjord til lodsejere, til erstatninger generelt og til anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af vådområdet. Og Næstved Kommune og Landbrugsstyrelsen har holdt et lodsejermøde, hvor berørte lodsejere var blevet indbudt til information om vådområdet og jordfordeling.

“Jeg er glad for, at lodsejerne er gået ind i en konstruktiv dialog om det nye vådområde og arbejder med os i processen. Det er ikke kun Karrebæk Fjord som får glæde af det våde område. Der vil også blive skabt ny natur i et bælte langs med Saltø Å til gavn og glæde for områdets fugle, dyr- og planteliv. Vådområdet vil komme til at virke som en grøn kile fra Karrebæk Fjord og op langs med Saltø Å,” siger Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg.

Projektperioden for vådområdet er på fire år, og området bliver på ca. 167 ha., hvilket svarer til 234 fodboldbaner. Vandstanden i området vil skifte hen over året, med synligt vandspejl på store flader om vinteren, og om sommeren vil der være grønne enge langs med vandløbet.

Desuden vil Saltø Å blive ført tilbage til sit gamle snoede forløb på en strækning på ca. 9 km. I vandløbet bliver der udlagt sten og gydegrus til gavn for vandløbssmådyr og havørredebestanden.