Børn og unge i Næstved Kommune skal sikres den rette hjælp til rette tid – uanset hvor i kommunen, de bor. Derfor har mere end 50 ledere og medarbejdere peget på udfordringer og skal nu også være med til at drøfte konkrete handlinger sammen med Børne- og Uddannelsesudvalget.

Udfordringer og anbefalinger er samlet i en rapport, som udgør en ”scanning” af dagtilbuds,- skole- og børne- og ungeområdet i Næstved Kommune. I rapporten er der både anbefalinger til handlinger og ændringer, der kan foretages ”her og nu” – og der er anbefalinger, som kræver en længere proces.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede rapporten på sit møde i går den 4. april. Udvalgsformand Lars Hoppe Søe glæder sig over, at der nu er et fælles afsæt for det videre arbejde:

– Jeg vil gerne kvittere for hele organisationens bidrag til rapporten. Det er en stor styrke, at rapportens anbefalinger i vid udstrækning bygger på ledernes og medarbejdernes egne input, og jeg ser frem til det videre samarbejde om granskningen. Det er tydeligt, at alle vil det bedste for de yngre generationer. Jeg noterer mig samtidig, at rapporten adresserer et behov for, at vi ser på, hvordan politikere og administration skal spille sammen – og hvilket ansvar, beslutnings- og handlingsrum vi har på forskellige niveauer i arbejdet med at skabe gode rammer for børn og unge i Næstved Kommune.

Interview og analyse
Rapportens indhold bygger på interviews med ledere og medarbejdere fra de to centre samt skoler, dagtilbud og støttefunktioner. Derudover har man analyseret nøgletal og sammenlignet med en række andre kommuner. Samtidig står rapporten på ryggen af tidligere rapporter, styringsdokumenter og politikker.

For at sikre relevant viden og forankring på forskellige niveauer i organisationen, har både en projektgruppe og en følgegruppe været involveret i processen og har fået præsenteret de foreløbige resultater undervejs i processen.

Projektgruppen består af ledere, og følgegruppen består af tillidsrepræsentanter for medarbejderne i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge.

Torben Møller Nielsen, formand for skolelederforeningen i Næstved og medlem af projektgruppen udtaler:

– Det er ikke overraskende, at der er nogle steder, vi kan gøre det endnu bedre. Det er altid sundt for en organisation at reflektere over egen praksis, og her har vi fået andres blik på, hvad vi kan reflektere over i et fælles afsæt med det politiske og administrative niveau. I alle de nøgletal man bruger er det dog vigtigt at tage hensyn til kommunen geografi som dækker over store demografiske forskelle. Jeg er samtidig forundret over, at der er ting i rapporten som er medtaget, men som ikke er undersøgt -for eksempel ledelsesspænd og organisering. Det kan være med til at udvande en fokuseret udvikling. Jeg håber, at man vil fortsætte den store medarbejderinddragelse og ser frem til, at vi også fremadrettet kan lave god skole sammen i Næstved. Og så må vi ikke glemme, at vi laver gode resultater og har en høj brugertilfredshed, hvor vi ligger i den bedste fjerdedel i landet.

Fællestillidsrepræsentanterne i følgegruppen har tillid til, at den gode og åbne proces fortsætter:

– Vi har været godt repræsenteret i processen, og det har været meget givende at være med. Vi er blevet hørt, anerkendt og lyttet til, og det har givet os medinddragelse og ejerskab. Hele processen er et godt eksempel på, hvordan man kan inddrage medarbejderne og MED-systemet, så vi kan være med til at kvalificere proces og anbefalinger hele vejen igennem. Nu skal vi så smøge ærmerne op og i gang med det hårde arbejde, og undervejs kan det blive nødvendigt at slagte nogle enkelte hellige køer, så vi sammen kan nå i mål med at gøre det, der er bedst for børnene i Næstved Kommune. Vi glæder os også til samarbejdet med politikerne og til at få en god og konstruktiv dialog om den kommende proces. Det ligger også fint i tråd med kommunes værdier om helhed, tillid og dialog, udtaler Lars Wittrock (socialpædagogerne), Louise Herløv (pædagogerne) og Mads Hougaard (pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter).

Fælles træk for udfordringer
Konsulentfirmaet Komponent har identificeret nogle grundlæggende udfordringer, som går på tværs af alle fagområderne. For at komme i mål, er det nødvendigt at skabe:

Et fælles serviceniveau i kommunen: Børn og familier skal have lige muligheder – serviceniveauet skal ikke være afhængig af, hvor man bor i kommunen. En fælles forståelse blandt kommunens medarbejdere af, hvordan der skal arbejdes med at skabe gode børnefællesskaber for alle børn. Altså fælles sprog, metoder og tilgange i alle dele af organisationen. Et styrket tværfagligt samarbejde, så børn og deres familier oplever en samlet hjælp.

Særlige temaer
Derudover er der temaer, som fylder særskilt på enkelte områder. På skoleområdet er der eksempelvis en anbefaling om at arbejde med en ny tildelings- og styringsmodel, som skal være med til at skabe en sammenhæng mellem fordeling af ressourcer til skolerne og de politiske målsætninger, de skal leve op til. Hvis der fx er et politisk ønske om færre elever i klasserne, så skal tildelingen af økonomi understøtte dette på en retfærdig måde.

På dagtilbudsområdet er der en anbefaling om at styrke alle børns muligheder for at deltage i de gode børnefællesskaber i dagtilbuddene – bl.a. ved at se på de fysiske rammer og skabe en mere klar retning og rollefordeling i samspillet mellem dagtilbud og støttefunktioner.

Og på børne- og ungeområdet er der en anbefaling om at kigge nærmere på de arbejdsgange, der har stor betydning for udgifterne på området. Fx er der fokus på, at hvis man forebygger for lidt og for sent, så kan det være med til at øge udgifterne til anbringelser.

De næste skridt
Med afsæt i den rapport, der ligger nu, går administrationen i gang med at udarbejde et forslag til den videre proces, som Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle på deres møde 2. maj 2022.

– Jeg ser frem til den kommende proces, og jeg tror, vi får et rigtig godt afsæt til at give børn og unge bedre muligheder inden for de eksisterende rammer. Både ved at fastholde fokus på alt det, der fungerer godt og samtidig udforske nye veje der, hvor vi kan gøre det bedre, udtaler direktør Jan Milandt.

Både projektgruppe og følgegruppe vil blive involveret i arbejdet med at få lavet en god plan for de processer og handlinger, der skal iværksættes. Også i det videre arbejde vil involvering af hele organisationen være helt central, ligesom involvering af bl.a. skolebestyrelser, forældrebestyrelser, MED-udvalg mv. vil være en naturlig del af de forskellige arbejder.

 

Foto: ABW