Næstved Kommune vil hen over sommeren kontrollere et tilfældigt udpluk af kommunens landejendomme for at se på flydelaget i gyllebeholdere. Tilsynet vil have fokus på, om flydelaget er tæt, og om der løbende er ført logbog over flydelaget tilstand.

Kontrollerne er en del af kommunens tilsynskampagne i 2015.

– Der vil i år være fokus på landmandens egen kontrol med, om der er et tæt flydelag i gyllebeholdere uden fast overdækning. Landbrugene vil blive udvalgt tilfældigt, og vi vil komme på tilsyn uden først at kontakte landmanden. Vi vil så forsøge at få fat på landmanden, når vi er på ejendommen, siger Dorthe Brinck Lillelund, chef for Team Miljø i Næstved Kommune.

Målet med dette års tilsynskampagne er, igennem dialog og de planlagte tilsyn, at sætte fokus på gevinsten ved at opretholde et tæt flydelag, både for landmanden og den omkringliggende natur. Et tæt flydelag vil også reducere lugten fra gyllebeholderen.

Spar penge og hjælp miljøet
Et tæt flydelag er både godt for miljøet og landmanden, da det mindsker tabet af ammoniak til omgivelserne. Desuden giver det gylle med en højere gødningsværdi til gavn for afgrøderne på markerne, og det kan give landmanden en økonomisk besparelse på indkøb af handelsgødning.

Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis flydelaget ikke er i orden. Konstaterer kommunen, at et flydelag i en gyllebeholder ikke er tilstrækkelig tæt, bliver der første gang givet en skriftlig indskærpelse. Sker det igen inden for tre år, skal kommunen stille krav om, at der lægges en fast overdækning på beholderen i form af en flydedug, teltoverdækning eller lignende. Det er en betydelig økonomisk udgift for landmanden at skulle lave en sådan fast overdækning på en eksisterende gyllebeholder, så derfor er det vigtigt at have styr på flydelaget i gyllebeholderen.

Hvad siger loven?
Hvis kommunen ved to tilsyn inden for tre år konstaterer, at et flydelag eller en anden tæt overdækning er mangelfuld, skal de ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen påbyde den ansvarlige at etablere fast overdækning.

Det naturlige flydelag skal dække hele beholderens overflade, være tæt og sammenhængende, have en tør overflade, og der må ikke være sprækker med blank gylle. Desuden skal brugeren løbende føre logbog over flydelagets tilstand og tæthed. Man skal til dette bruge Miljøstyrelsens logbog, som kan hentes på miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Hvis et naturligt flydelag ikke dannes af sig selv, kan man tilføre snittet halm, dybstrøelse eller lignende.