Der var både fyldte og tomme stolesæder i byrådssalen, tirsdag den 6. oktober 2015. Som vant blev byrådsmødet indledt med en fællessang, som denne aften var I Danmark Er Jeg Født. På dagsordenen var blandt andet budget 2016-2019, finansiering af opførelse af den nye arena, folkeafstemning og ligestillingsredegørelse.

Bred opbakning til budgettet 2016-2019
Der var en bred opbakning til årets budgetforlig, som blev lagt frem tirsdag. Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti og SF bakkede op om 2. behandling af budgettet. Radikale Venstre og Enhedslisten tilkendegav, at de ikke kunne gå ind for budgettet.

Kommunen er sluppet for de helt store og nye besparelser i dette års budget. Der vil stadig være krav om effektiviseringer og optimeringer, men der vil forventeligt ikke være de store ændringer i serviceniveauet. Med budgettet bliver byrådets økonomiske politik overholdt, og overskuddet på den strukturelle driftsbalance er på den pæne side af målet om 175 mio. kr. i både 2016 og 2017. Kommunens gæld reduceres med mere end 100 mio. kr., og kassebeholdningen forventes at overstige 200 mio. kr. i løbet af 2017.

Budgetforliget viser, at der er et solidt overskud i 2016 på 74 mio. kr. De efterfølgende år er der desværre underskud. Det skyldes blandt andet, at regeringen har indført et årligt omprioriteringsbidrag på 1 procent af budgettet, som skal afleveres til staten.

Med budgetforliget er der desuden sikret opbakning til, at arbejdet med at opføre et nyt og stort vandkulturhus kan fortsætte, og den nye arena bliver færdig til VM i Kvindehåndbold i december som planlagt.

Derudover er forligspartierne enige om at købe vejbelysningen tilbage fra NK Forsyning, som kommunen solgte i 2007. NK Forsyning skal dog fortsat stå for driften af vejbelysningen.

Se hele budgetforslaget på Næstved Kommunes hjemmeside www.naestved.dk

Finansiering af den nye arena
Næstved Hallerne anmodede på et ekstraordinært økonomistatusmøde i september kommunen om yderligere støtte til finansiering af opførelsen af den nye arena på op til 10 mio. kr.

Næstved Hallerne har ikke kunnet skaffe de forventede sponsorater på 5,6 mio. kr. i år, og har desuden haft merudgifter/mindreindtægter for 1,2 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af arenaen. Den samlede pris for arenaen forventes fortsat at lande på ca. 90 mio. kr., og der er pt. skaffet finansiering til de 83 mio. kr.

Udfordringerne med at skaffe finansiering til de udeblevne sponsorindtægter bliver løst ved at give Næstved Hallerne et yderligere lån på op til 10 mio. kr. Herudover gives et ekstraordinært driftstilskud på 1,5 mio. kr. i 2016. Lånet løber i 25 år, hvor de første fem år er afdragsfrie. De efterfølgende år skal lånet afdrages med op til 1 mio. kr. årligt.

Et flertal i byrådet godkendte forespørgslen fra Næstved Hallerne om yderligere støtte og driftstilskud.

Folkeafstemning i december
Den 3. december 2015 skal der afholdes folkeafstemning i hele Danmark, og naturligvis også i Næstved.

Vælgerne skal tage stilling til, om Danmark skal droppe et af de fire forbehold i EU, retsforbeholdet, og i stedet indføre en tilvalgsordning, hvor Folketinget kan vedtage hvilke områder af EUs retssamarbejde, Danmark skal deltage i.

Baseret på den seneste folkeafstemning i Næstved, har administrationen vurderet, at der i alt er behov for 145 valgstyrere og tilforordnede på kommunens 26 valgsteder.

Byrådet skulle derfor godkende, at fællessekretariatet må udpege formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder blandt byrådets medlemmer samt fordele valgstyrere og tilforordnede på de enkelte afstemningssteder.

Forslaget blev godkendt af byrådet.

Lige mange kvinder og mænd?
I Næstved Kommune er tre ud af fire ledere en kvinde, mens seks ud af 10 chefer er en mand. Det fremgår af den ligestillingsredegørelse, som kommunen netop har sendt til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Hvert andet år, i ulige år, skal kommuner og regioner lave en redegørelse for ligestilling af kvinder og mænd. Redegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Det gælder udelukkende ligestilling af kvinder og mænd.

Enkelte af byrådets medlemmer mente, at det var unødvendigt med en ligestillingsredegørelse, og at det er spild af arbejdskraft og ressourcer. Mens andre mente, at en det er godt, at der stadig er fokus på ligestilling af mænd og kvinder.

Redegørelsen blev godkendt af byrådet.

To nye ansigter i byrådet
Byrådsmødet tirsdag var et særligt et af slagsen, da der var indkaldt ikke mindre end to stedfortrædere. Kim Lasse Petersen, som er barselsvikar for Marianne Olsen (S), indtil hun kommer tilbage i december, og Gitte Carlsberg for Helge Adam Møller (K), der havde meldt afbud til aftenens møde.

Ifølge styrelsesloven kan man indkalde en stedfortræder til behandling af kommunens budget, og det benyttede De Konservative sig altså af. Gitte Carlsberg kunne dog kun være med til at behandle og vedtage kommunens budget. Og det betød dermed, at den konservative gruppe for en kort stund udelukkende bestod af kvindelige byrådspolitikere.

Husk at byrådsmøderne er offentlige, og at du er velkommen i byrådssalen eller kan følge byrådsmøderne live på kommunens hjemmeside www.naestved.dk/byraadsvideo. Næste møde er den 10. november 2015 kl. 18.30.