En ansvarlig fremtid – sådan lyder overskriften på budget 2024 i Næstved.

Budgettet bærer præg af nødvendige besparelser, men også investeringer i blandt andet børn og unge, byudvikling samt et stærkere erhvervsfokus.

– Næste års budget tager udgangspunkt i at værne om vores kernevelfærd. Det har på flere måder været en svær nød at knække, og derfor er jeg glad for, at alle partier igen har valgt at være med og tage ansvar. Vi har fundet sammen i ønsket om at give børn og unge endnu bedre muligheder og om at sætte initiativer i gang, som ruster os til fremtidens moderne kommune. Samtidig har vi sagt – og skal sige – farvel til nogle dygtige medarbejdere, blandt andet fordi vi er nødt til at omprioritere og sende penge retur til Staten. Det har sat sit præg på forhandlingerne, fortæller borgmester Carsten Rasmussen efter et længere budgetforløb, som blandt andet har taget udgangspunkt i et råderumskatalog, hvor kommenens administration har beskrevet forslag til besparelser og omorganiseringer, for at få et råderum til politiske prioriteringer.

Bag budgetforliget står Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

De første 1000 dage – og et godt ungdomsliv
Børn og unge skal udleve deres potentiale. Og for at sikre en god start for alle, skal der være et skærpet fokus på de første 1000 dage af børnenes liv.

Det samme gælder de lidt større børn: Ingen unge skal falde mellem to stole. Derfor vil Næstved Kommune styrke indsatsen for unge ved en ny organisering og sammenhængende ungeindsats, hvor fritidsområdet, Ungdomsskolen, foreningerne og beskæftigelsesområdet skal være parate til at møde de unge, hvor de er. Det betyder, at man fx kan møde børnesagsrådgivere på skoler og dagtilbud, så de unge og deres forældre oplever at blive mødt af én indgang til kommunen og ikke oplever, at de på egen hånd skal finde vej mellem de forskellige tilbud. Forligspartierne er også optaget af at styrke indsatsen omkring børn og unges mentale trivsel og prioriterer et inspirerende studiemiljø.

I alt er der afsat 7 millioner kroner til området næste år.

Byudvikling og ny bydel
Næstved Kommune er i vækst og byder hvert år nye borgere og virksomheder velkommen. Den udvikling skal understøttes blandt andet ved flere boliger i midtbyen og byudvikling af Rådmandshaven. På den lidt længere bane er der afsat midler og organisatoriske kræfter til byudviklingen af de nuværende havnearealer, så det bliver en attraktiv bydel med moderne boliger, kunst, byhaver, liv og luft.
Der er også sat 8,5 millioner kroner af til et samlende, centralt torv for den nye bydel på Stenlængegårdsområdet foran Næstveds nye svømmehal, der står klar om lidt over et år.

Erhverv og bæredygtighed
Med udgangspunkt i en helt ny og ambitiøs erhvervspolitik, og den bedste placering nogensinde på DI’s erhvervsvenligheds-måling, er det vigtigt for forligspartierne, at virksomheder og investorer får en endnu bedre erhvervsservice fra den kommunale administration, Ressource City og Næstved Erhverv.
Byggesagsbehandlingen og ikke mindst tiden, det tager at få en byggetilladelse, skal gå hurtigere. Derfor er der afsat midler til en ekstra byggesagsmedarbejder, ligesom Næstved Erhverv også får tilført 800.000 kroner til øgede indsatser.

Råderum betyder farvel til flere medarbejdere
For at få økonomi til de nye investeringer, og fordi Staten skal have noget af bloktilskuddet tilbage, bliver det nødvendigt at sige farvel til flere medarbejdere. På det administrative område må man sige farvel til 28 årsværk, mens man også på ældre-, handicap- samt børne og unge-området allerede har sparet.

Forligspartierne har besluttet at tilføre i alt godt 20 millioner kroner til socialområdet og børne- og ungeområdet. Det betyder, at udvalgene friholdes for yderligere besparelser. Det er også en anerkendelse af, at udvalgene allerede har fundet besparelser for 46 millioner kroner, som dog ikke var nok til at dække underskuddet. 

Kommunen skal arbejde smartere
Det er af afgørende betydning for forligspartierne, at kommunen er gearet økonomisk og organisatorisk til fremtidens måde at drive moderne kommune på.
Medarbejdere og ledere skal bruge tiden på de borgerrettede opgaver, der skaber direkte værdi for borgerne. 

Forligspartierne ønsker blandt andet en gennemgang af alle kommunens tilbud for at skabe et overblik over det samlede udbud samt drift og styring, så man undgår overlappende tilbud. Det skal give øget værdi for borgerne med færre omkostninger og højere kvalitet.
På ældreområdet skal man i gang med et omfattende udviklings- og analysearbejde, der skal sikre en effektiv drift og understøtte flere tværfaglige og selvstændige teams, der kan sikre kvaliteten omkring den enkelte borger.

Forligspartierne har også besluttet en række budgettemaanalyser, der skal sikre, at borgerne oplever en hurtigere, mere smidig og målrettet hjælp.

Kommunens samlede økonomi
Kommunens samlede nettodriftsbudget for 2024 er 5,6 milliarder kroner. Heraf går 4,2 milliarder til serviceudgifter.
Budgetforliget overholder den økonomiske politik, hvilket betyder, at der fortsat vil være en likviditet på mere end 350 millioner kroner årligt, selvom partierne har besluttet et budget, hvor der tages 27 millioner kroner af kassen. Kommunens gæld nedbringes med 186 millioner kroner i denne byrådsperiode.

Forligspartiernes udtalelser om budgetforliget (video)

Budgetforliget med bilag:

Budgetforlig for 2024

Bilag 1 

Bilag 2 

Bagerst fra venstre: Anette Brix fra Det Konservative Folkeparti, Kenneth Sørensen fra Venstre, Sebastian Mylsted-Schenstrøm fra Danmarksdemokraterne, Kasper Schneider fra Liberal Alliance, Tommy Lindegaard fra Enhedslisten, Nickolai Hamann fra Dansk Folkeparti, Lars Hoppe Søe fra Radikale Venstre, Linda Frederiksen fra Socialdemokratiet, Andreas Pourkamali fra Radikale Venstre. Forrest fra venstre: Rune Kristensen fra Det Konservative Folkeparti, Jette Leth Buhl fra Socialistisk Folkeparti, Borgmester Carsten Rasmussen fra Socialdemokratiet, Cathrine Riegels Gudbergsen fra Venstre, Githa Nelander fra Nye Borgerlige. Pressefoto