Med afsæt i bestyrelsens beslutning i maj 2022 om at foretage en markant og omfattende forandringsproces på Herlufsholm, er det rektors opgave, sammen med skoleledelsen og bestyrelsen, at føre Herlufsholm sikkert gennem dette arbejde. Vi søger en tillidvækkende rektor med fagligt, organisatorisk og pædagogisk overblik.

Den kommende rektor skal facilitere den pædagogiske udvikling med fokus på elevernes dannelse, værdier og deres personlige kompetencer. Endvidere ønskes en rektor, der ud fra skolens stærke
faglige profil sammenholdt med et holistisk menneskesyn, vil skabe en kultur funderet på positive sociale fællesskaber. Rektor skal for skolens elever sikre trygge og kompetente rammer, der giver
dem den bedste uddannelse og dannelse i forhold til de udfordringer, som fremtidens samfund byder på.

Opgaven

Herlufsholms strategi har fokus på uddannelse til fremtidens udfordringer og muligheder, herunder lægges vægt på elevernes trivsel, personlige udvikling, livslange læring, sociale ansvarlighed og
globale udsyn. Den nye rektor skal indløse strategien med særligt fokus på elevtrivsel og sikre sammenhængskraften for skolens elever, afdelinger og ansvarsområder. Målet er, at Herlufsholm
skal være blandt de allerbedste skoler i Danmark målt på faglige resultater og elevtrivsel, samt fremstå i bredeste forstand som en unik skole med et tydeligt internationalt perspektiv.
Rektor skal sikre trygge og tidssvarende rammer på skolen og kostskolen, styrke Herlufsholms position samt lede og udvikle grundskolen, STX og IB på en samlende, inspirerende og
tillidsvækkende måde i forhold til elever, forældre, medarbejdere og skolens mange eksterne interessenter.

Rektor er ansvarlig for skolens daglige ledelse samt for dag- og kostelevernes skolegang og -ophold på Herlufsholm. Rektor tegner, sammen med bestyrelsen, Herlufsholm Skole udadtil og varetager skolens overordnede samarbejdsrelationer både lokalt, nationalt og internationalt, herunder også skolens stærke Alumnenetværk.

Rektor refererer til bestyrelsen og i dagligdagen til bestyrelsesformanden. Rektor og direktøren for Stiftelsen har ansvaret for en række supportfunktioner til skolen og Stiftelsens ikke-skolerelaterede aktiviteter og udgør sammen med vicerektor og direktør skolens direktion. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne og har den løbende dialog med bestyrelsesformanden.

Rektors profil

Der vil blive lagt vægt på, at den nye rektor har følgende egenskaber og kompetencer:
• Solid erfaring med forandringsledelse.
• Høj personlig integritet samt stærke sociale og relationelle kompetencer.
• Gode samarbejdsevner og motivation for at skabe de bedste vilkår og muligheder for de kommende generationer af elever.
• Stærke ledelseskompetencer, hvor en motiverende, inspirerende og inddragende stil er tydelig.
• Indsigtsfuldhed og evnen til at tænke visionært i forhold til pædagogisk udvikling med fokus på elevtrivsel og fremtidens uddannelsesbehov.
• Evne til at udvikle og understøtte en stærk læringskultur i samspil med lærere, elever og andre medarbejdere.
• Gode kommunikationsevner i forhold til elever, medarbejdere og eksterne interessenter.
• Overblik og god økonomisk forståelse.

Læs hele stillingsopslaget her

Foto: ABW