Næstved Kommune har bedt COWI og Ernst & Young analysere miljømæssige, tekniske, planmæssige og økonomiske forhold ved en eventuel flytning af Næstved Havn til Ydernæs eller Stenbæksholm. Analysen er netop fremlagt for byrådet på et temamøde.

Byrådet ønsker at udvikle Næstved bymidte og inddrage arealer ved den nuværende erhvervshavn til formålet. Efterspørgslen for at flytte ind til byen er stor, og byudvikling af havneområdet vil kunne tilgodese ønsker om mere byliv og nye former for erhverv.

Derfor besluttede Byrådet allerede i 2019 at flytte erhvervshavnen ud af byen til den anden side af svingbroen, det vil sige opføre en ny havn som erstatning for den nuværende.
Et enigt byråd besluttede, at den nye erhvervshavn skulle ligge på Stenbæksholm. Næstved Havn gik i tænkeboks, og fremlagde i sommer en vision for en ny stor erhvervshavn på Ydernæs.

Sammenlignende analyse

Der er dog en række risici ved at anlægge en havn ved Stenbæksholm eller på Ydernæs. Det konkluderer COWI og Ernst & Young i en ny analyse på screeningsniveau. Den sammenligner de to placeringer i forhold til muligheder og risici og de deraf følgende omkostninger, som kommunen har regnet på.

Analysen viser blandt andet at:
• Det bliver svært at opnå de nødvendige myndighedstilladelser fra Staten. Særligt Natura 2000-området og krav til vandkvaliteten i Karrebæk Fjord er problematiske.
• De geotekniske forhold – blandt andet den bløde jord- og havbund – på Ydernæs og Stenbæksholm vil indebære betydelige ekstraomkostninger til både anlæg og drift af en havn. På Ydernæs giver den betydelige forurening fra havneslam og en gammel losseplads yderligere omkostninger.
• De markedsmæssige forhold er usikre. Ikke mindst som følge af den lave besejlingsdybde og alternativ benyttelse af andre havne i nærområdet.
Med afsæt i ovenstående er det forbundet med betydelige risici at etablere en ny erhvervshavn på Ydernæs og Stenbæksholm – eller mere generelt i Karrebæk Fjord.

Analysen er mandag aften blevet drøftet af byrådet på et temamøde. Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med havnen.

Baggrund for analysen

Byrådet besluttede i maj 2021 at flytte erhvervshavnen fra sin nuværende placering til nordsiden af kanalen ved Stenbæksholm. I august 2022 kom Næstved Havn med et forslag, der pegede på Ydernæs som ny placering for en erhvervshavn.
Administrationen i kommunen fik derfor til opgave at:
• gennemgå havnens vurdering af, at arealerne på Stenbæksholm er uegnet som lokalitet for et havneprojekt, samt supplere og kommentere denne vurdering med faglige inputs, så Byrådet får en administrativ/faglig vurdering af de beskrevne udfordringer og muligheder.
• gennemgå havnens udspil for en placering af et havneprojekt på Ydernæs og supplere og kommentere dette med administrative/faglige input, så Byrådet får en faglig vurdering af de forudsætninger, som udspillet bygger på.

Næstved Kommune har bedt eksterne konsulenter (COWI og E&Y) om at udarbejde en analyse på baggrund af møder med Næstved Havn, materiale udleveret af Næstved Havn samt besigtigelser af lokaliteterne. Konsulenterne har indhentet yderligere materiale, hvor det har været tilgængeligt.

De eksterne konsulenter har hver især udarbejdet en rapport, som sammenfatter resultaterne af deres arbejde.

Rapporterne opsummerer konklusioner og faglige vurderinger af de to placeringer af en ny erhvervshavn i forhold til:
– Myndighedsmæssige forhold (naturbeskyttelse, miljømæssige og planmæssige forhold
– Tekniske forhold, herunder geoteknik, anlægsteknik og anlægsomkostninger
– Planlægningsmæssige forhold, herunder naboforhold, de trafikale mønstre på de to placeringer etc.
– Kundehensyn (forretningsmæssige overvejelser)
– Kommunaløkonomiske risici ved anlæg af en ny kommunal selvstyrehavn samt evt. relokalisering af de to lystbådehavne på Ydernæs

Pressefoto