Alle Byrådets 31 medlemmer står bag budgetforliget for 2023 i Næstved Kommune. Budgettet understøtter byrådets vision ved at give plads til investeringer inden for en fortsat stabil økonomi.

I alt er det samlede budget for 2023 på 7 mia. kr.
– Jeg er glad for, at Byrådet står sammen. Med dette budgetforlig kan vi rykke på de områder, der virkelig betyder noget for borgerne i vores kommune.
Vi har en stærk tradition for at tage fælles ansvar, når det gælder store beslutninger som budgettet. Det har det nye byråd heldigvis også kunnet samles om. Det betyder, at vi kan føre vores vision ud i livet og at vi står stærkt, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

Børn og unge udlever deres potentialer

Der skal investeres i kommunens mindste borgere. Derfor tilføres 3,3 mio. kr. til forebyggelse og ekstra personale i dagtilbuddene fra 2023, da en god normering i dagtilbuddene er en af de vigtigste forudsætninger for en tryg og udviklende hverdag for kommunens børn.

Skolebygningerne får også et løft. I alt er der afsat 44 mio. kr. frem til 2026. De første 10 mio. kr. skal bruges i 2023. Der er også sat penge af til at renovere daginstitutioner. I alt 20 mio. kr. over de næste fire år.

Samtidig får de unge i kommunen også mulighed for at blive inddraget mere. Der er afsat 150.000 kr. årligt til initiativer, der skal styrke videre arbejde med ungeinddragelse, herunder etablering af et ungdomsråd.

Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen

Torve, pladser, gader og parkeringsarealer i bymidten skal fortsat gøres mere attraktive i samarbejde med borgere, handelsliv og brugere af bymidten. Der afsættes 1 mio. kr. på anlægsbudgettet til udvikling af bymidten i 2023 stigende til 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. fra 2025 og frem.

Fremover bliver det billigere for foreninger at leje et lokale. Kommunens finansiering af lokalelejen øges fra 80 % i dag til 85 % fra 2023. Hermed øges støtten med 1,5 mio. kr. om året.

Også faciliteterne på kultur- og fritidsområdet har fået et løft. Der er afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. årligt fra 2025. Ud af de 5 mio. kr. i 2023, skal 1,5 mio. kr. anvendes til kunstgræsbane. Det gælder også 1 mio. kr., der er afsat i 2024. Den første bane skal anlægges i Toksværd.

Der skal sikres en god blanding mellem ejer og lejeboliger i udviklingen af Næstved Kommune. Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2023 og 2024 til medfinansiering af opførelse af almennyttige boliger.

Forbedring af tilgængelighed for borgere med handicap fortsætter, og der afsættes 200.000 kr. årligt.

Førende på erhverv og bæredygtighed

Den grønne omstilling er også prioriteret. Der er afsat i alt ca. 170 mio. kr. på anlægsbudgettet over de kommende 10 år til natur, miljø og den grønne omstilling, heraf er 9 mio. kr. afsat i 2023 og 19 mio. kr. i 2024.

Herudover er der afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til grønne borgerprojekter, f.eks. natur og friluftsturisme samt 400.000 kr. årligt til initiativer, der understøtter arbejdet med CO2-reduktion, klimatilpasning og borgerinddragelse mv.

Der skal være mere sikkert at bruge cyklen. Det uforbrugte anlægsbudget på i alt 4-5 mio. kr. fra 2022 skal bruges til nye cykelstier i 2023. I både 2024 og 2025 er der herudover afsat 3,5 mio. kr. I de efterfølgende år er der afsat 7 mio. kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028.

For at forbedre erhvervslivets vilkår skal indsatsen om erhvervsvenlighed revitaliseres. Det handler blandt andet om en helhedsorienteret sagsbehandling af erhvervsager, én indgang for erhvervslivet og at styrke kommunens dialog med erhvervslivet. Der er afsat 250.000 kr. over de næste to år. Samtidig er der afsat 800.000 kr. om året til at tiltrække potentielle investorer til kommunen, herunder med fokus på grønne og bæredygtige virksomheder.

De sårbare områder

Næstved Kommune har i modsætning til flere andre kommuner haft mulighed for at øge budgetterne til sårbare børn og voksne igennem de seneste år, uden at der samtidig er vedtaget store besparelser på andre områder.
Dog er der forsat stigende udgifter på områderne. Derfor valgte Økonomiudvalget tidligere i år at tilføre 3 mio. kr. til børne- og uddannelsesområdet og 8 mio. kr. til det sociale område i 2023. I budgetforliget er der nu yderligere afsat 3,5 mio. kr. årligt til begge områder.

Flere plejeboliger

Antallet af +85-årige vil stige med 70 % i de kommende 10 år. Derfor skal der bygges flere plejeboliger. Forligspartierne er enige om, at det også betyder, at muligheden for brug af private leverandører og etablering af friplejehjem skal undersøges nærmere.

Lav ledighed betyder besparelser i Center for Arbejdsmarked

Rigtig mange af kommunens borgere er i arbejde. Den positive udvikling betyder, at det kan frigøre ressourcer i den samlede beskæftigelsesindsats. I alt er der aftalt en samlet besparelse på 4 mio. kr. årligt – blandt andet på beskæftigelses- og aktiveringsområdet.

Råderum skal være større til budget 2024

Forligspartierne er enige om, at de til næste års budgetlægning vil have et større råderum. Derfor har de besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres budgetter og komme med forslag til omprioriteringer for i alt 110 mio. kr.
Som en del af denne råderumsanalyse skal der sættes et arbejde i gang, som skal vise, om der er tilbud forskellige steder i kommunen, der med fordel kan slås sammen eller løses på anden måde.

Sund økonomi

Det har været vigtigt for forligspartier at overholde den økonomiske politik. Det betyder, at der er dækning for alle udgifter, og at kommunen forsat har en fornuftig kassebeholdning. Også selvom budgetforliget betyder, at der skal tages penge op af kommunekassen i alle fire budgetår.
Ved udgangen af 2022 forventes kassebeholdningen at være på ca. 700 mio. kr.
Med dette budgetforlig forventes kassebeholdningen at falde til ca. 585 mio. kr. ved udgangen af 2026.

Forligspartierne bag budgettet. Fra venstre: Hanne Sørensen (A), Susanne S. Tariq (Ø), Andreas Pourkamali (B), Anette Brix (C), Rune Kristensen (C), Kristian Skov-Andersen (V), Carsten Rasmussen (A), Cathrine Riegels Gudbergsen (V), Lars Hoppe Søe (B), Githa Nelander (D), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Nickolai Hamann (O), Jette Leth Buhl (F) og Kasper Schneider (D).
Budgetforliget udmønter kommunens nye vision, hvor børn og unge, erhvervsudvikling samt klima og bæredygtighed er i fokus.