Over 500 forældre har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse om deres oplevelse af samarbejdet med Center for Børn og Unge. Forældrenes besvarelser bidrager med vigtig viden til arbejdet med at forbedre samarbejdet mellem forældre og sagsbehandlerne.

Flere og flere børn og unge i Danmark mistrives, og der er en stor stigning i antallet af børn og unge, der får psykiske diagnoser. Denne tendens kan også ses i Næstved Kommune, hvor der er en stigning i antallet af børn, unge og forældre, der har behov for hjælp og vejledning fra kommunens Center for Børn og Unge.

Som led i arbejdet med at forbedre samarbejdet mellem sagsbehandlerne og familierne, er der for første gang gennemført en årlig spørgeskemaundersøgelse af forældres og forældremyndighedsindehaveres oplevelse af samarbejdet. Spørgeskemaundersøgelserne skal bidrage med viden, så der kan sikres en forbedring af samarbejdet og dermed muligheden for at hjælpe børn og unge bedre. 

Der er i alt 517 forældre, der har svaret på spørgeskemaet – og der er også rigtig mange, der har benyttet muligheden for at skrive supplerende bemærkninger til deres vurderinger.

Forskellige oplevelser af samarbejdet
Det meget forskelligt, hvordan forældrene oplever samarbejdet med deres sagsbehandler. Omkring halvdelen af forældrene har svaret, at de oplever et godt samarbejde – mens omkring 40% er utilfredse med samarbejdet. De resterende ca. 10% giver udtryk for, at de oplever samarbejdet som hverken godt eller dårligt.

Ligeværdighed og en kendt struktur er vigtigt
Et af de temaer, der går igen i forældrenes bemærkninger, handler om oplevelsen af at blive mødt med interesse og ligeværdighed – og med et fokus på at finde løsninger i samarbejde med familien. Undersøgelsen viser, at mange oplever denne tilgang i mødet med deres sagsbehandler, men den viser samtidig, at for mange har den modsatte oplevelse. Det er tydeligt, at oplevelsen af en empatisk og respektfuld tilgang betyder meget.

Et andet tema, der går igen, handler om struktur for samarbejdet. Det er vigtigt for familierne at vide, hvornår næste møde er, hvad der er på dagsordenen til mødet, og hvilke afgørelser eller beslutninger, der kan være resultatet af mødet. 

Udfordringer med overholdelse af tidsfrister, vejledning og tilgængelighed
Nogle forældre oplever et dårligt samarbejde pga. manglende overholdelse af svar- og afgørelsesfrister og en generel oplevelse af, at det er svært at komme i kontakt med sin sagsbehandler. Ligeledes beskriver nogle, at de oplever mangelfuld eller forkert vejledning og afgørelser. 

Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, udtaler:

– Det gør naturligvis et stort indtryk på os, at der er en gruppe forældre, som har en dårlig oplevelse af samarbejdet, når de i forvejen står i en svær situation. Vi har et stort politisk fokus på området, og på hvordan vi kan arbejde med at skabe konkrete forbedringer. Samtidig glæder det os også, at der er en relativt stor gruppe, som oplever et godt samarbejde med kommunen. Det vidner om, at der er meget, der fungerer, og at der er et godt afsæt for det videre arbejde.

Forskellige indsatser skal være med til at skabe forbedringer
Resultaterne fra undersøgelsen er et godt udgangspunkt for arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen i Center for Børn og Unge. Centret har allerede igangsat en række indsatser, og resultaterne fra undersøgelsen vil blive brugt til at målrette indsatserne yderligere.

En af de største indsatser, der er sat i gang for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen – og dermed samarbejdet med børn, unge og forældre – er et såkaldt Task Force forløb. Som en del af forløbet har alle sagsbehandlere inden sommerferien gennemført et fire dages kompetenceudviklingsforløb, bl.a. med fokus på arbejdsgange og god praksis for at inddrage børn, unge og familier. I løbet af efteråret bliver der fulgt op med workshops for alle sagsbehandlere. 

Et andet indsatsområde handler om at skabe klare forløb i sagsbehandlingen, så det er mere tydeligt for borgerne, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske. Samtidig skal der være mere fokus på at bringe familiernes perspektiver og ressourcer i spil for at finde de bedste løsninger.

For at måle om de igangsatte tiltag gør en forskel for forældrenes oplevelse af samarbejdet, vil spørgeskemaundersøgelsen blive gennemført årligt – og forældrene kan derfor se frem til at modtage invitation til at deltage i en ny undersøgelse i juni 2024.

– Det glæder mig, at et så stort antal forældre har taget sig tid til at svare på undersøgelsen, og at rigtig mange derudover har brugt tid på at skrive uddybende kommentarer. Vi tager undersøgelsens resultater meget alvorligt, og vi skal bruge den viden, vi har fået gennem undersøgelsen, til at fortsætte vores arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og samarbejdet med forældrene. De kommende års spørgeskemaundersøgelser vil være et væsentligt bidrag til at følge op på, om vores arbejde for at blive endnu bedre gør en forskel for de familier, vi samarbejder med, udtaler Daniel Gottrup, Centerchef for Børn og Unge.

Pressefoto